คุณสุภาพสตรีที่มีอาการผิดปกติของเต้านมหรือท่านที่มีความต้องการจะตรวจโรคทางเต้านม พึงทราบว่าการพบแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านมมีความจำเป็นและสำคัญต่อท่านเป็นอย่างมาก เพราะแพทย์มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในสาขาที่ตนเองถนัดและสนใจเป็นพิเศษอย่างลึกซึ้ง นำมาซึ่งคุณภาพการให้บริการตรวจรักษาและป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับความแตกต่างที่ท่านสามารถสัมผัสได้เมื่อได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านม ได้แก่

1. ได้รับการตรวจร่างกายโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สามารถให้ความมั่นใจแก่ท่านได้ในผลการตรวจว่าอาการหรือความผิดปรกติดังกล่าวเป็นจากสาเหตุใด มีความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการรักษามากน้อยเพียงใด

2. ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านเต้านมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสุขภาพ การสังเกตุอาการผิดปกติ การติดตามอาการ การตรวจวินิจฉัยในแต่ละขั้นตอน การรักษาโดยวิธีการต่างๆ เช่นการผ่าตัด ข้อดี ข้อเสีย การปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด การติดตามอาการ การเฝ้าระวัง ต่างฯลฯ ด้วยคำแนะนำที่มีคุณภาพถูกต้องเป็นมาตรฐานสากล

3. ได้รับการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งชนิดอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยงถึงกัน ตลอดจนถึงความเสี่ยงในบรรดาเครือญาติที่มีสายเลือดเดียวกัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการเป็นโรคมะเร็งเต้านมในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง

4. ได้รับการวางแผนการรักษาอย่างเป็นขั้นตอน โดยยึดแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่การตรวจเนื้อเยื่อเต้านมโดยการเจาะดูดเซลล์ ทำให้ทราบการวินิจฉัยในเบื้องต้นโดยไม่ต้องผ่าก้อนเนื้อทั้งก้อนออกมาตรวจ นอกจากเป็นการลดขั้นตอนการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นแล้ว ยังส่งผลให้การรักษาที่จะมีตามมาได้รับการวางแผนให้ถูกต้องแม่นยำและได้ผลดีที่สุด

5. ได้รับการผ่าตัดรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากลสูงสุด ได้แก่ การผ่าตัดรักษาเนื้องอกเต้านมแบบซ่อนแผลเป็น การผ่าตัดมะเร็งเต้านมแบบแบบสงวนเต้า การผ่าตัดตรวจต่อมน้ำเหลืองเซนติเนล การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมแบบต่างๆ และได้รับผลการผ่าตัดที่ดี ระยะพักฟื้นสั้น

6. สามารถลดปัญหาที่อาจเกิดจากความผิดพลาดต่างๆ เช่นจากการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนกรณีภาพเอ็กซเรย์ไม่ชัดเจน โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านมสามารถตรวจสอบผลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน และแปรผลดังกล่าวมาเป็นข้อแนะนำให้กับท่านได้อย่างมีคุณภาพ ไม่มองข้ามรายละเอียดเล็กน้อยที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดปกติที่จะส่งผลร้ายต่อไปในอนาคตได้

7. มีการตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหาด้านเต้านมที่จะมีตามมาในอนาคต คล้ายกับเป็นการฝากเต้านมไว้ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ. หะสัน มูหาหมัด