การแจ้งผลการตรวจเช็คเต้านม ด้วยแมมโมแกรม/อัลตราซาวนด์

หลายท่านที่เคยตรวจเช็คมะเร็งเต้านม ตามโรงพยาบาลต่างๆ คงสังเกตุพบข้อความในกระดาษรายงานผลการตรวจเช็คมะเร็งเต้านม ในส่วนที่สรุปผล โดยผลการตรวจจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มๆ อ่านต่อ